Mød WHINN Chairs 2020
For at sikre det bedst mulige indhold i vores program, har vi inviteret en række af high-level profiler ind til at være chairs på vores tracks for WHINN 2020

Mød WHINN 2020 Chairs

Finn Olesen

Lektor, Institut for Kultur og Kommunikation - Informationsvidenskab, Aarhus Universitet

Chair for tracket om Uddannelse og Kompetencer

Bio
Finn Olesens forskning knytter sig bl.a. til filosofiske og sociologiske studier af videnskab og teknologi samt udforskning af socioteknisk praksisudvikling i sundhedsvæsenet og velfærdssystemet. Han har holdt foredrag, undervist, vejledt Ph.d.-studerende og deltaget i uddannelsesudvalg i sundhedsfaglige organisationer i både regionale og kommunale regi, alt sammen med et teknologi-rettet fokus.

Hvorfor har du sagt ja til at være chair på WHINN?
Det var ret oplagt for mig at takke ja til invitationen, da emnet og ånden ligger i forlængelse af min forsknings-interesse i gennem mere end 25 år. Chair-rollen er en god mulighed for at være med til at skabe inspiration og måske provokation hos undervisere og praktikere, politikere, økonomer og designere om brugen og forståelsen af digital sundheds- og velfærdsteknologi. Motto: Teknologi er ikke nyttig i sig selv; brugen definerer nytten.

Hvorfor skal andre deltage på WHINN?
Et mødested for mange faggrupper med fælles interesser uden en ’låst’ dagsorden i form at bestemte løsninger på præ-definerede problemerne er et attraktivt sted at træffe andre mennesker, ikke mindst for at drøfte og blive klogere på digitalisering og teknologi i sundhedspraksis – nu og fremover. Det er et godt sted at ’træne’ sin teknologiforståelse – sætte den på spil - så den forhåbentlig kan favne flere dimensioner ved fremtidige teknologianvendelser, både fordele, ulemper, sidegevinster, afvigelser, osv.

Mette Harbo

Digitaliseringschef, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune

Chair for tracket: Har COVID-19 banet vejen for implementering og forankring af telemedicin?

Bio
Mette Harbo er digitaliseringschef i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune. Mettes fokus er på IT-udvikling og samspillet med IT, slutbrugerne, implementering og ledelse.  

Mette har stor erfaring med digitalisering af den danske sundhedssektor og har særligt fokus på tværsektorielt samarbejde og ledelsesstrukturer. Mette er kommunal formand for styregruppen for det Fælles Udbud og Udvikling af Telemedicin (FUT) og en del af den nationale styregruppe for telemedicin.


Hvorfor har du sagt ja til at være chair på WHINN?
Sundhedsteknologi og sundhedsinnovation er et stort interesseområde for mig, og WHINN er interessant, da konferencen har fokus på krydsfeltet mellem sundhed og teknologi, på tværs af offentlige myndigheder, leverandørmarkedet, forskning og slutbrugere, hvilket er en forudsætning for at udvikle og ibrugtage gode borgernære digitale løsninger til sundhedsvæsenet.

Hvorfor skal andre deltage på WHINN?
WHINN giver rig mulighed for netværk på tværs af faggrupper og brancher, inspiration og nyeste viden inden for sundhedsteknologi og innovation. 

Peder Jest

Tidligere lægelig direktørOwner of Jest - Consulting, Danmark

Chair for tracket: Fremtidens Sundhedsteknologi – hvad oplever patienten? 

Bio
Peder Jest er speciallæge inden for intern medicin og geriatri, tidligere lektor i geriatri. 

Siden 1990 har Peder været cheflæge på flere hospitaler i Danmark, fra mindre hospitaler til hospitalssystemer. Siden 2007 og frem til for nylig, har Peder været lægelig direktør ved Odense Universitetshospital (OUH). 

Peder Jest har blandt andet været formand for Innovationsrådet på OUH og grundlægger af det fælles forsknings- og innovationscenter mellem Odense Universitetshospital og Syddansk Universitet; Center for Innovativ Medicinsk Teknologi (CIMT).  

Peder er særlig interesseret i at afhjælpe ulighed i sundhed, samt implementering og opskalering af innovativ medicinsk teknologi, til gavn for patienter og klinikere. 

Hvorfor har du sagt ja til at være chair på WHINN?
Jeg vil gerne være med til at stimulere sundhedsprofessionelle til at se innovations betydning for “den næste patient” og samtidig se effekten af tværprofessionelt samarbejde inden for sundheds- og velfærdsteknologi. 

Hvorfor skal andre deltage?
Ved at deltage på WHINN vil man få mulighed for at blive udfordret  sin mulige “hjemmeblindhed” og vil deltage i et ikke velkendt diskussionsforum. 

Randi Brinckmann

Dekan, Det Sundhedsfaglige Fakultet, Københavns Professionshøjskole

Chair for tracket: Uddannelse og Kompetencer

Bio
Randi arbejder for at udvikle KP’s sundhedsuddannelser, så studerende og dimittender bliver aktive medskabere og fornyere af det samfund, som vi uddanner til, for og med.

Hvorfor har du sagt ja til at være chair på WHINN?
Jeg er meget optaget af relationen mellem menneske og teknologi. Er det teknologien der sætter retningen for udviklingen eller er det mennesket. For de sundhedsprofessionelle er denne relation afgørende i forhold til deres professionelle rolle, ja faktisk for deres professionelle identitet.

Hvorfor skal andre deltage?
For at deltage i debatten om teknologiens betydning for udviklingen af sundhedsvæsenet og måske påvirke de sigtelinjer der sættes for denne udvikling